Περιφερειακή Συνέλευση 2017: Κυριακή – Απόγευμα Μουσικό Βίντεο