Περιφερειακή Συνέλευση 2017: Παρασκευή – Απόγευμα Μουσικό Βίντεο