Περιφερειακή Συνέλευση 2017: Σάββατο – Απόγευμα Μουσικό Βίντεο